ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ISO 7884-8 : แก้ว

ISO 7884-8 : glass

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
วัดค่าสัมประสิทธิการขยายตัวเนื่องจากความร้อน, ค่าglass transition (Tg) และ dilatometric softening point
1,500 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025