ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารและเครื่องดื่ม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางชีวเคมีและจุลชีววิทยา การวิเคราะห์ส่วนประกอบและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการให้บริการปรึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น วิธีวิเคราะห์และการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

งานทดสอบและวิเคราะห์ประกอบด้วย การทดสอบทางด้านชีวเคมีอาหารและสารอาหาร เคมี สารเจือปนและสารปนเปื้อน ผลิตภัณฑ์ทางอาหาร สารอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ยาและสารพิษตกค้างในอาหาร ส่วนประกอบและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อขอขึ้นทะเบียนอาหารและยาและเพื่อจัดทำฉลากโภชนาการ และการทดสอบทางด้านจุลชีววิทยาเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ยีสต์และรา การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาอื่นๆ ในอาหารและผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ วว. ยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบฉลากโภชนาการ ประกอบด้วย ตัวอย่างอาหารทั่วไป ตัวอย่างอาหารที่มีพืชเป็นส่วนประกอบหลักและไม่เป็นแหล่งโคเลสเตอรอล ตัวอย่างอาหารที่มีพืชเป็นส่วนประกอบหลัก ไม่เป็นแหล่งโคเลสเตอรอลและไขมัน เช่น น้ำผัก ตัวอย่างอาหารประเภทนม, ไข่ ตัวอย่างน้ำปลา, ซีอิ๊ว และเครื่องดื่มทั่วไป และสามารถวิเคราะห์ทดสอบฉลากโภชนาการตามรายการที่ลูกค้าร้องขอ