ห้องปฏิบัติการเด่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม