ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 673-เล่ม 2 -2553 : บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ

- : -

รายการทดสอบ PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
เครื่องหมายและฉลาก
บัลลาสต์ที่ออกแบบให้ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายได้หลายค่า
ตัวประกอบกำลังวงจร
กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้า
รูปคลื่นกระแสไฟฟ้า
การกรองแม่เหล็ก
คุณลักษณะที่ต้องการด้านการไฟฟ้า : การตั้งค่าของบัลลาสต์
คุณลักษณะที่ต้องการด้านการไฟฟ้า : กระแสไฟฟ้าลัดวงจร
คุณลักษณะที่ต้องการด้านการไฟฟ้า : แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025