ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 183-2547 : โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

TIS 183-2547 : Glow starters for fluorescent lamps

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การป้องกันไฟฟ้าช็อกโดยบังเอิญ
300 1
ความต้านทานฉนวนในภาวะความชื้น และความทนแรงดันไฟฟ้า
2,600 4
มิติ
300 1
การทดสอบความบิด
700 1
ความแข็งแรงทางกล
600 1
การต่อทางไฟฟ้า
200 1
ความทนความร้อนและไฟ
5,500 3
ความคงทนของเครื่องหมาย
300 1
ตัวเก็บประจุสำหรับป้องกันการแทรกสอดคลื่นวิทยุ
3,200 3
การเกิดความร้อนของสตาร์ตเตอร์มีขีดจำกัดระยะเวลาการทำงาน
6,000 15
การทดสอบการจุดหลอด
200 1
ความเร็วของการทำงาน
500 1
เวลาต่อวงจร
500 1
แรงดันไฟฟ้าที่สตาร์ตเตอร์ไม่ต่อวงจรอีก
500 1
แรงดันไฟฟ้าพัลส์
การทดสอบความทนทาน
2,500 3
การทดสอบการใช้งานกับหลอดเสื่อมคุณภาพ
2,500 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025