ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2425-2552 : เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป

TIS 2425-2552 : Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1 : general rules

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
เครื่องหมายและฉลาก
50 1
ทั่วไป
50 1
กลไก
50 1
ระยะห่างในอากาศ และระยะตามผิวฉนวน ชิ้นส่วนภายนอก
150 1
ระยะห่างในอากาศ และระยะตามผิวฉนวน ชิ้นส่วนภายใน
150 1
ความคงทนของเครื่องหมาย
150 1
ความเชื่อถือได้ของหมุดเกลียว ส่วนนำกระแสไฟฟ้า และการต่อ
500 1
ความเชื่อถือได้ของขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก
350 1
การทวนสอบการป้องกันไฟฟ้าช็อก
300 1
สมบัติทางไดอิเล็กทริก
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
คุณลักษณะเฉพาะการทำงานภายใต้สภาวะกระแสเหลือ
ความทนทานการใช้งานทางกลและทางไฟฟ้า
วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสที่กำหนด (Im)
วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด (IDm)
การประสานเมื่อมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายใต้ภาวะที่กำหนด (Inc)
การประสานของวิสัยสามารถการต่อและการตัดวงจรกำหนด (Im)
การทวนสอบการประสานของกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของกระแสเหลือภายใต้ภาวะที่กำหนด (IDc)
การทวนสอบความทนการช็อกทางกลและแรงกระแทกทางกล
การทวนสอบความทนความร้อน
การทวนสอบความทนความร้อนผิดปกติ และไฟ
การทวนสอบกลไกทริปอิสระ
การทวนสอบการทำงานของอุปกรณทดสอบที่ขีดจำกัดของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
การทวนสอบการทำงานของ RCCB ที่ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย
800 2
การทวนสอบขีดจำกัดค่ากระแสไม่ทำงานในภาวะของกระแสเกิน
การทวนสอบการทำงานของ RCCB ในกรณีของกระแสเสิร์จที่เกิดจากแรงดันอิมพัลส์
500 2
การทวนสอบความทนของฉนวนต่อแรงดันอิมพัลส์
การทวนสอบความถูกต้องของการทำงานที่กระแสเหลือที่มีองค์ประกอบไฟฟ้ากระแสตรง
การทวนสอบความเชื่อถือได้ การทดสอบความทนสภาพอากาศ
การทวนสอบความเชื่อถือได้ การทดสอบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
การทวนสอบการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025