ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 127-2536 : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้น

TIS 127-2536 : A.C. electric fans: pedestal types

รายการทดสอบ PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
จำนวนตำแหน่งเปลี่ยนอัตราเร็ว
ส่วนประกอบและการทำ
คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
ตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว
การเริ่มเดินเครื่อง
ระบบการส่าย
อัตราการระบายอากาศและค่าใช้งาน
ความทนทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว
กำลังไฟฟ้าเข้า
อัตราเร็วตามแนวรอบวง
อัตราเร็วตามแนวรอบวง
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025