ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2336-2552 : มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรกลไฟฟ้าสำหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (ชั้น 0.5 ชั้น 1 และ ชั้น 2)

TIS 2336-2552 : Electricity metering equipment (ac) - particular requirements - electromechanical meters for active energy (class 0.5 , 1 and 2)

รายการทดสอบ PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ค่ามาตรฐานทางไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าอ้างอิงมาตรฐาน แบบ 1 เฟส
ค่ามาตรฐานทางไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าอ้างอิงมาตรฐาน แบบ 3 เฟส
ค่ามาตรฐานทางไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ามาตรฐาน แบบ 1 เฟส
ค่ามาตรฐานทางไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ามาตรฐาน แบบ 3 เฟส
คุณลักษณะที่ต้องการทางกล ทั่วไป มาตรต้องไม่เอียงจากแนวดิ่ง 0.5 องศาในทุกทิศ แบบ 1 เฟส
คุณลักษณะที่ต้องการทางกล ทั่วไป มาตรต้องไม่เอียงจากแนวดิ่ง 0.5 องศาในทุกทิศ แบบ 3 เฟส
คุณลักษณะที่ต้องการทางกล ตัวบันทึก (กลไกการนับ) แบบ 1 เฟส
คุณลักษณะที่ต้องการทางกล ตัวบันทึก (กลไกการนับ) แบบ 3 เฟส
คุณลักษณะที่ต้องการทางกล ทิศทางการหมุนและเครื่องหมายของตัวหมุน แบบ 1 เฟส
คุณลักษณะที่ต้องการทางกล ทิศทางการหมุนและเครื่องหมายของตัวหมุน แบบ 3 เฟส
กล่อง คุณลักษณะที่ต้องการ แบบ 1 เฟส
กล่อง คุณลักษณะที่ต้องการ แบบ 3 เฟส
กล่อง การทดสอบด้วยค้อนสปริง แบบ 1 เฟส
กล่อง การทดสอบด้วยค้อนสปริง แบบ 3 เฟส
กล่อง การทดสอบการช็อก แบบ 1 เฟส
กล่อง การทดสอบการช็อก แบบ 3 เฟส
กล่อง การทดสอบการสั่นสะเทือน แบบ 1 เฟส
กล่อง การทดสอบการสั่นสะเทือน แบบ 3 เฟส
กล่อง ช่องหน้าต่าง แบบ 1 เฟส
กล่อง ช่องหน้าต่าง แบบ 3 เฟส
กล่อง ขั้วต่อสาย แผงขั้วต่อสาย ขั่วต่อลงดินป้องกัน แบบ 1 เฟส
กล่อง ขั้วต่อสาย แผงขั้วต่อสาย ขั่วต่อลงดินป้องกัน แบบ 3 เฟส
กล่อง ฝาครอบขั้วต่อสาย แบบ 1 เฟส
กล่อง ฝาครอบขั้วต่อสาย แบบ 3 เฟส
กล่อง ระยะห่างในอากาศและระยะตามผิวฉนวน แบบ 1 เฟส
กล่อง ระยะห่างในอากาศและระยะตามผิวฉนวน แบบ 3 เฟส
กล่อง มาตรหุ้มฉนวนที่มีการป้องกันประเภท II แบบ 1 เฟส
กล่อง มาตรหุ้มฉนวนที่มีการป้องกันประเภท II แบบ 3 เฟส
กล่อง ความทนความร้อนและไฟ แบบ 1 เฟส
กล่อง ความทนความร้อนและไฟ แบบ 3 เฟส
กล่อง การปองกันฝุ่นและน้ำ แบบ 1 เฟส
กล่อง การปองกันฝุ่นและน้ำ แบบ 3 เฟส
กล่อง ส่วนแสดงผลสำหรับค่าที่วัดได้ (มาตรกล) แบบ 1 เฟส
กล่อง ส่วนแสดงผลสำหรับค่าที่วัดได้ (มาตรกล) แบบ 3 เฟส
กล่อง ส่วนแสดงผลสำหรับค่าที่วัดได้ (อิเล็กทรอนิกส์)ใช้วิธีการตรวจพินิจ แบบ 1 เฟส
กล่อง ส่วนแสดงผลสำหรับค่าที่วัดได้ (อิเล็กทรอนิกส์)ใช้วิธีการตรวจพินิจ แบบ 3 เฟส
กล่อง สมบัติทางกลและทางไฟฟ้า แบบ 1 เฟส
กล่อง สมบัติทางกลและทางไฟฟ้า แบบ 3 เฟส
กล่อง ลักษณะเฉพาะของแสง (เฉพาะมาตรทางอิเล็กทรอนิกส์) แบบ 1 เฟส
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025