ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2217-2548 : เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย

TIS 2217-2548 : Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications

รายการทดสอบ วศ. วว. PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยทั่วไปฉนวนและการเดินสายไฟฟ้า,การระบาย,การจัดการอุณหภูมิ/กระแสไฟฟ้า,ส่วนสัมผัสขั้วต่อสาย,การประกอบเซลล์เข้าเป็นแบตเตอรี่,แผนคุณภาพ
1,000 1
1,000 1
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการประจุอัตราต่ำอย่างต่อเนื่อง
2,000 30
1,500 3
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการสั่น
1,300 2
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบความเค้นของเปลือกหุ้มหล่อแบบที่อุณหภูมิโดยรอบสูง
1,000 1
1,200 2
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการทำวัฎจักรอุณหภูมิ
7,600 5
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการติดตั้งเซลล์ที่ไม่ถูกต้อง
1,000 1
3,000 3
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการลัดวงจรไฟฟ้าภายนอก
1,000 2
3,000 3
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการตกอย่างอิสระ
500 1
500 1
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการช็อกทางกล
2,000 2
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการได้รับความร้อนที่ผิดปกติ
750 1
500 1
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการบีบอัดเซลล์
1,000 2
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบความดันต่ำ
1,000 2
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการประจุเกินสำหรับระบบนิกเกิล
1,000 1
1,000 2
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการประจุเกินสำหรับระบบลิเทียม
1,500 2
1,000 2
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการปล่อยประจุบังคับ
1,000 2
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการป้องกันเซลล์ต่ออัตราการประจุสูง (ระบบลิเทียม)
1,000 1
100 1
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
300 1
100 1
การทำเครื่องหมาย
300 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025