ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2062-2543 : กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

TIS 2062-2543 : Electric thermopots : safety requirements

รายการทดสอบ วศ. วว. PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
เครื่องหมายและฉลาก
300 1
250 1
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
300 1
250 1
กำลังไฟฟ้าเข้า
500 1
350 1
การเกิดความร้อน
1,200 1
700 1
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน
500 1
500 1
ความทนความชื้น
1,200 5
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า
750 1
500 1
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
700 1
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1,000 1
900 1
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1,000 1
1,800 3
เสถียรภาพและอันตรายทางกล
500 1
850 1
ความแข็งแรงทางกล
500 1
400 1
การทำ
500 1
1,400 1
การเดินสายไฟฟ้าภายใน
500 1
300 1
ส่วนประกอบ
500 1
300 1
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก
500 1
500 1
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก
500 1
400 1
การต่อลงดิน
1,000 1
400 1
หมุดเกลียวและจุดต่อ
500 1
400 1
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านฉนวน
750 1
550 1
ความทนความร้อน
600 1
ไฟ
800 1
ความต้านทานการเกิดสนิม
500 1
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน
1,000 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025