ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1448-2553 : ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2 ขีดจำกัด - ขีดจำกัดสำหรับสัญญาณปล่อยซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก (กระแสไฟฟ้าเข้าของบริภัณฑ์ ฃ 16 แอมแปร์ต่อเฟส)

TIS 1448-2553 : Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3-2 : limits - limits for harmonic current emissions (equipment input ฃ 16 a per phase) : general requirements

รายการทดสอบ PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขีดจำกัดของสิ่งที่ออกมาซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก(กระแสไฟฟ้าเข้า < 16 แอมแปร์ต่อเฟส) สำหรับบริภัณฑ์ 3 เฟส
ขีดจำกัดของสิ่งที่ออกมาซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก(กระแสไฟฟ้าเข้า < 16 แอมแปร์ต่อเฟส) สำหรับบริภัณฑ์ 1 เฟส
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025