ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1291 เล่ม 1-2553 : ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

TIS 1291 เล่ม 1-2553 : Uninterruptible power systems Part 1 : general and safety requirements

รายการทดสอบ PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
หน่วยทำงาน : สวิตช์ยูพีเอส
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์ช่วย
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์ป้องกัน
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) วงจรควบคุมดูแล
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์วัดค่าต่าง ๆ
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) การถ่ายโอนโหลดต่ำ
เมื่อประกอบเป็นยูพีเอส การทำงาน
ยูพีเอส เวลาถ่ายโอน
ยูพีเอส การใส่โหลดและหม้อแปลงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ
ยูพีเอส อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น หม้อแปลงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ
ยูพีเอส โหลดเกินระยะเวลาสั้น
ยูพีเอส สายไฟฟ้าที่ต่อระหว่างส่วนต่าง ๆ
ยูพีเอส โหลดต่ำ
ยูพีเอส โหลดเต็ม
ยูพีเอส ความทนกระแสลัดวงจร
ยูพีเอส แรงดันไฟฟ้าเกิน
ยูพีเอส การถ่ายโอน
อุปกรณ์เฝ้าสังเกตและอุปกรณ์ควบคุม(ถ้ามี) ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า
อุปกรณ์เฝ้าสังเกตและอุปกรณ์ควบคุม(ถ้ามี) ความเรียบร้อยของวงจรไฟฟ้า,การทำงานของอุปกรณ์ควบคุม
แบตเตอรี่ (ถ้ามี)
ยูพีเอส โหลดต่ำ,อุปกรณ์ช่วย
ยูพีเอส ซิงโครไนเซชัน
ยูพีเอส อัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่ด้านนอก
ยูพีเอส สมรรถนะเมื่อกระแสสลับด้านเข้าล้มเหลว
ยูพีเอส สมรรถนะเมื่อกระแสสลับด้านเข้าล้มเหลว
ยูพีเอส สมรรถนะเมื่อกระแสสลับด้านเข้ากลับคืนมา
ยูพีเอส การจำลองภาวะผิดพร่อง
ยูพีเอส การถ่ายโอน
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดเต็ม
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดเต็ม
ยูพีเอส ประสิทธิภาพ
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดไม่สมดุล
ยูพีเอส ความสมดุลของแรงดันไฟฟ้าด้านนอกและสภาพเฟส
ยูพีเอส การแบ่งกระแสไฟฟ้าในยูพีเอสขนานหรือเกินพอขนาน
ยูพีเอส เวลาจ่ายพลังงานสะสม
ยูพีเอส เวลาพลังงานคืนสภาพ
ยูพีเอส ความทนโหลดเกิน
ยูพีเอส การลัดวงจร
ยูพีเอส การเริ่มต้นทำงานใหม่
ยูพีเอส สัญญาณรบกวนความถี่วิทยุและที่นำมาตามสาย
ยูพีเอส สัญญาณรบกวนความถี่วิทยุและที่นำมาตามสาย
ยูพีเอส ส่วนประกอบฮาร์มอนิก
ยูพีเอส เสียงรบกวน
ยูพีเอส ความทนเสิร์จ
ยูพีเอส ความทนเสิร์จ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025