ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 25-2516 : ขั้วรับหลอดไฟฟ้า : แบบเขี้ยว

TIS 25-2516 : Lampholders: bayonet types

รายการทดสอบ PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขั้วรับหลอดไฟฟ้า : แบบเขี้ยว
900 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025