ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 23-2521 : บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

TIS 23-2521 : Ballast for fluorescent lamps

รายการทดสอบ วว. PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความคงทนของเครื่องหมาย
200 1
การป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ
300 1
ความทนทานต่อความชื้น ความต้านทานการฉนวน และความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า
1,200 5
การรั่วของกระแสไฟฟ้า
500 1
ขีดจำกัดความร้อนของบัลลาสต์
1,000 3
ความต้านทานต่อความร้อน
500 3
ความทนทานต่อการผุกร่อน
400 3
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วหลอดหรือขั้วสตาร์เตอร์ขณะวงจรเปิด
500 1
การเผาไส้
400 1
กำลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่บัลลาสต์จ่ายให้หลอดไฟฟ้า
500 1
เพาเวอร์แฟกเตอร์เบ็ดเสร็จ
300 1
กระแสที่บัลลาสต์รับจากตัวจ่าย
300 1
การป้องกันอิทธิพลจากสารแม่เหล็ก
400 1
ความทนทานต่อความร้อนของขดลวด
7,000 45
คะแปซิเตอร์
16,500 30
แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วสตาร์เตอร์ที่ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า
400 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025