ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1030-2552 : มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดทั่วไป การทดสอบ และภาวะการทดสอบ

TIS 1030-2552 : Electricity metering equipment (AC) : general requirements tests and test conditions

รายการทดสอบ PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความคงทนของ ความทนปิโตรเลียมสปิริต
เครื่องหมาย ความทนแสงอัลตราไวโอเลต
การป้องกันไฟฟ้าช็อก
ขั้วต่อสาย แผงขั้วต่อสายและขั้วต่อสายดิน ช่องในวัสดุฉนวน
ขั้วต่อสาย แผงขั้วต่อสายและขั้วต่อสายดิน หมุดเกลียวยึด
ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ แผงขั้วต่อสาย
ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ ขั้วต่อสายกับเปลือกหุ้มโลหะ
ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ การป้องกันการลัดวงจรโดยบังเอิญ
ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ ฝาครอบขั้วต่อสายที่เป็นโลหะกับผิวบนสุดของหมุดเกลียว
ขั้วต่อสายดิน
ความทนความร้อน ค่าอบความร้อน
ความทนความร้อน การป้องกันไฟฟ้าช็อก
ความทนความร้อน ความทนความชื้นค่าอบความชิ้น
ความทนความร้อน ความทนความชื้นสมบัติของฉนวน : แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์
ความทนความร้อน ความทนความชื้นวงจรไฟฟ้าและระหว่างวงจรไฟฟ้า
ความทนความร้อน ความทนความชื้นวงจรไฟฟ้ากับสายดิน
ความทนความร้อน ความทนแรงดันไฟฟ้าขณะถอดฝาครอบมาตรและฝาครอบขั้วต่อสาย
ความทนความร้อน ความทนแรงดันไฟฟ้าขณะฝาครอบมาตรยังคงประกอบอยู่แต่ถอดฝาครอบขั้วต่อสายออก
ความทนความร้อน ความทนแรงดันไฟฟ้าขณะทั้งฝาครอบมาตรและฝาครอบขั้วต่อสายยังคงประกอบอยู่
ความทนไฟ (เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นโลหะ)
การเกิดความร้อน(อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น) : ขดลวด
การเกิดความร้อน(อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น) : ผิวด้านนอกของกล่องมาตร
สมบัติของฉนวน : แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ : วงจรไฟฟ้าและระหว่างวงจรไฟฟ้า
สมบัติของฉนวน : แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ : วงจรไฟฟ้าและระหว่างวงจรไฟฟ้า
สมบัติของฉนวน : ความทนแรงดันไฟฟ้า : ขณะถอดฝาครอบมาตรและฝาครอบขั้วต่อสาย
สมบัติของฉนวน : ความทนแรงดันไฟฟ้า : ขณะฝาครอบมาตรยังคงประกอบอยู่แต่ถอดฝาครอบขั้วต่อสายออก
สมบัติของฉนวน : ความทนแรงดันไฟฟ้า: ขณะทั้งฝาครอบมาตรและฝาครอบขั้วต่อสาย ยังคงประกอบอยู่
ความทนน้ำสาด : ทดสอบความทนน้ำสาด
ความทนน้ำสาด สมบัติของฉนวน แรงดันไฟฟ้าอิมพลัส์ : วงจรไฟฟ้าและระหว่างวงจรไฟฟ้า
ความทนน้ำสาด สมบัติของฉนวน แรงดันไฟฟ้าอิมพลัส์ : วงจรไฟฟ้ากับสายดิน
ความทนน้ำสาด สมบัติของฉนวน ความทนแรงดันไฟฟ้า : ขณะถอดฝาครอบมาตรและฝาครอบขั้วต่อสาย
ความทนน้ำสาด สมบัติของฉนวน ความทนแรงดันไฟฟ้า : ขณะฝาครอบมาตรยังคงประกอบอยู่แต่ถอดฝาครอบขั้วต่อสายออก
ความทนน้ำสาด สมบัติของฉนวน ความทนแรงดันไฟฟ้า : ขณะทั้งฝาครอบมาตรและฝาครอบขั้วต่อสายยังคงประกอบอยู่
ความทนความชื้น : ค่าอบความชื้น
ความทนความชื้น สมบัติของฉนวนแรงดันไฟฟ้าอิมพลัส์: วงจรไฟฟ้าและระหว่างวงจรไฟฟ้า
ความทนความชื้น สมบัติของฉนวนแรงดันไฟฟ้าอิมพลัส์ : วงจรไฟฟ้ากับสายดิน
ความทนความชื้น ความทนแรงดันไฟฟ้า : ขณะถอดฝาครอบมาตรและฝาครอบขั้วต่อสาย
ความทนความชื้น ความทนแรงดันไฟฟ้า : ขณะฝาครอบมาตรยังคงประกอบอยู่แต่ถอดฝาครอบขั้วต่อสายออก
ความทนความชื้น ความทนแรงดันไฟฟ้า : ขณะทั้งฝาครอบมาตรและฝาครอบขั้วต่อสายยังคงประกอบอยู่
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025