ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 956-2548 : หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้านความปลอดภัย

TIS 956-2548 : Standard for fluorescent lamps : safety requirement

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
รูปร่างและมิติ ": ขั้วรับหลอด แบบ E22, E27 ,E40"
1,800 1
รูปร่างและมิติ ": ขั้วรับหลอด แบบ G5 , G13"
400 1
รูปร่างและมิติ : ขั้วรับหลอด แบบ G10q
1,500 1
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความทนต่อโมเมนต์บิด
500 1
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความต้านทานของฉนวนระหว่างฝาครอบกับขาหลอด
500 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025