ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 909-2548 : เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

TIS 909-2548 : Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs)

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
เครื่องหมาย
50 1
ทั่วไป (Construction and Operation)
50 1
กลไก
50 3
ระยะห่างในอากาศ และระยะตามผิวฉนวน(เฉพาะชิ้นส่วนภายนอก)
150 1
ระยะห่างในอากาศและระยะตามผิวฉนวน(เฉพาะชิ้นส่วนภายใน)
150 1
การสับเปลี่ยนทดแทนกันไม่ได้
50 3
ความคงทนของเครื่องหมาย
150 1
ความเชื่อถือได้ของหมุดเกลียว ส่วนนำกระแสไฟฟ้า และการต่อ
500 1
ความเชื่อถือได้ของขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก
350 2
การป้องกันช็อกไฟฟ้า
300 1
คุณสมบัติของไดอิเล็กทริก
4,000 1
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
1,500 1
ลักษณะเฉพาะการทำงานภายใต้ภาวะกระแสเหลือ
2,000 2
ลักษณะเฉพาะการทำงานภายใต้ภาวะกระแสเกิน
5,500 2
ความทนทานการใช้งานทางกลและทางไฟฟ้า
9,000 2
กลไกทริปอิสระ
150 1
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลดลง
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 1500 แอมแปร์
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรใช้งาน
ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด
วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด I m
ความทนการช็อกและแรงกระแทกทางกล
ความทนความร้อน
450 1
ความทนความร้อนผิดปกติ และไฟ (glow-wire test)
800 1
การทวนสอบการทำงานของอุปกรณ์ทดสอบที่ขีดจำกัดของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
500 1
การทำงานในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าล้มเหลว
500 1
ขีดจำกัดของค่ากระแสเกินในกรณีที่โหลดเฟสเดียวไหลผ่าน RCBO แบบ 3 ขั้วหรือแบบ 4 ขั้ว
500 1
การทำงานในกรณีของกระแสเสิร์จที่เกิดจากแรงดันอิมพัลส์
2,000 1
ความทนของฉนวนต่อแรงดันอิมพัลส์
2,000 1
องค์ประกอบของไฟฟ้ากระแสตรง (ขึ้นอยู่กับชนิดของ RCBO)
2,000 1
ความเชื่อถือได้ (การทดสอบความทนสภาพอากาศ)
46,000 7
ความเชื่อถือได้ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
34,500 15
การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
8,500 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025