ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 907-2532 : ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ

TIS 907-2532 : Handlamps

รายการทดสอบ PTEC (สวทช.)
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความคงทนของเครื่องหมาย
การทำ : รางเดินสาย,ขั้วรับหลอด
การทำ : ชุดขั้วต่อสาย
การทำ : ขั้วต่อสายและการต่อเข้ากับแหล่งจ่าย : การป้องกันการสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะ
การทำ : ขั้วต่อสายและการต่อเข้ากับแหล่งจ่าย : ขั้วต่อสายสำหรับสายไฟฟ้าจ่าย
การทำ : ขั้วต่อสายและการต่อเข้ากับแหล่งจ่าย : ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำของสายไฟฟ้าจ่าย
การทำ : ขั้วต่อสายและการต่อเข้ากับแหล่งจ่าย : ขั้วต่อสายที่ไม่ใช่สำหรับต่อสายไฟฟ้าจ่าย
การทำ : ขั้วต่อสายและการต่อเข้ากับแหล่งจ่าย : สวิตช์
การทำ : ขั้วต่อสายและการต่อเข้ากับแหล่งจ่าย : ฉนวนรองในและปลอกฉนวน
การทำ : ขั้วต่อสายและการต่อเข้ากับแหล่งจ่าย : ฉนวนของดวงโคมไฟฟ้าประเภท II
การทำ : การต่อทางไฟฟ้าและส่วนที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน : ตรวจพินิจ
การทำ : การต่อทางไฟฟ้าและส่วนที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน : ทองแดง(วิเคราะห์ทางเคมี)
การทำ : หมุดเกลียวและการต่อทางกลและปลอกอัดสาย : ทดสอบตามข้อ 5.2.9.1
การทำ : หมุดเกลียวและการต่อทางกลและปลอกอัดสาย : ทดสอบตามข้อ 5.2.9.2
การทำ : หมุดเกลียวและการต่อทางกลและปลอกอัดสาย : ทดสอบตามข้อ 5.2.9.3
การทำ : หมุดเกลียวและการต่อทางกลและปลอกอัดสาย : ทดสอบตามข้อ 5.2.9.4
การทำ : หมุดเกลียวและการต่อทางกลและปลอกอัดสาย : ทดสอบตามข้อ 5.2.9.5
การทำ : หมุดเกลียวและการต่อทางกลและปลอกอัดสาย : ทดสอบตามข้อ 5.2.9.6
การทำ : ความแข็งแรงทางกล
การทำ : วัสดุลุกเป็นไฟได้
การทำ : รูระบายน้ำ
การทำ : ความทนทานต่อการกัดกร่อน
การทำ : เปลือกและมือถือของดวงโคมไฟฟ้า
การทำ : การป้องกันความเสียหายโดยบังเอิญ
การทำ : บัลลาสต์ที่ใช้กับดวงโคมไฟฟ้า
สายไฟฟ้าภายนอกและสายไฟฟ้าภายใน : สายอ่อน
สายไฟฟ้าภายนอกและสายไฟฟ้าภายใน : สิ่งหุ้มขอบรู
สายไฟฟ้าภายนอกและสายไฟฟ้าภายใน : ที่จับสาย
สายไฟฟ้าภายนอกและสายไฟฟ้าภายใน : ปลายของตัวนำตีเกลียว
สายไฟฟ้าภายนอกและสายไฟฟ้าภายใน : เต้าเสียบ
สายไฟฟ้าภายนอกและสายไฟฟ้าภายใน : สายไฟฟ้าภายใน
สายไฟฟ้าภายนอกและสายไฟฟ้าภายใน : การป้องกันสายอ่อน
การป้องกันไฟฟ้าช็อก
ความทนฝุ่น
ความทนน้ำ
ความทนความชื้น
ความต้านทานของฉนวนระหว่างส่วนต่างๆ
ความทนแรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้ารั่ว
ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ
ความทนทาน
การเกิดความร้อนในภาวะการใช้งานตามปกติ
การเกิดความร้อนในภาวะผิดปกติ
ชิ้นส่วนยางของเปลือกนอกและบัลลาสต์
ความทนความร้อน
ความทนไฟ
ความทนการเกิดรอย
ส่วนของดวงโคมไฟฟ้าซึ่งถูกบีบขณะใช้งานตามปกติ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025