ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 11 เล่ม 4-2553 : สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่

TIS 11 เล่ม 4-2553 : 0

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก
100 1
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การระบุผู้ทำ และรหัสชนิด
100 1
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความต่อเนื่องของเครื่องหมาย
100 1
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความคงทน
100 1
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความชัดเจน
100 1
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การบรรจุ
100 1
การระบุแกน ของสายไฟฟ้า : การแสดงด้วยสี
100 1
โครงสร้างของสายไฟฟ้า : 2 แกน
150 1
โครงสร้างของสายไฟฟ้า : 3 แกน
200 1
โครงสร้างของสายไฟฟ้า : 4 แกน
300 1
โครงสร้างของสายไฟฟ้า : 5 แกน
400 1
ตัวนำ
100 1
ฉนวน : วัสดุ
100 1
ฉนวน : การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 2 แกน
150 1
ฉนวน : การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 3 แกน
200 1
ฉนวน : การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 4 แกน
250 1
ฉนวน : การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 5 แกน
300 1
ฉนวน : ความหนาของฉนวน : 2 แกน
750 1
ฉนวน : ความหนาของฉนวน : 3 แกน
1,000 1
ฉนวน : ความหนาของฉนวน : 4 แกน
1,250 1
ฉนวน : ความหนาของฉนวน : 5 แกน
1,500 1
การประกอบแกน
100 1
เปลือกใน : วัสดุ
100 1
เปลือกใน : การทำ
100 1
เปลือก : วัสดุ
100 1
เปลือก : การทำ
100 1
เปลือก : ความหนา
500 1
เส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ้า
400 2
การทดสอบทางไฟฟ้า : ความต้านทานของตัวนำ : 2 แกน
1,200 1
การทดสอบทางไฟฟ้า : ความต้านทานของตัวนำ : 3 แกน
1,600 1
การทดสอบทางไฟฟ้า : ความต้านทานของตัวนำ : 4 แกน
2,000 1
การทดสอบทางไฟฟ้า : ความต้านทานของตัวนำ : 5 แกน
2,400 1
การทดสอบทางไฟฟ้า : ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V : 2 แกน
1,500 1
การทดสอบทางไฟฟ้า : ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V : 3 แกน
2,000 1
การทดสอบทางไฟฟ้า : ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V : 4 แกน
2,500 1
การทดสอบทางไฟฟ้า : ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V : 5 แกน
3,000 1
การทดสอบทางไฟฟ้า : ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้าที่ 2000 V
1,000 1
การทดสอบทางไฟฟ้า : ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C : 2 แกน
2,250 2
การทดสอบทางไฟฟ้า : ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C : 3 แกน
3,000 2
การทดสอบทางไฟฟ้า : ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C : 4 แกน
3,750 2
การทดสอบทางไฟฟ้า : ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C : 5 แกน
4,500 2
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน : 2 แกน
3,000 10
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน : 3 แกน
4,000 10
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน : 4 แกน
5,000 10
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน : 5 แกน
6,000 10
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน : 2 แกน
5,200 10
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน : 3 แกน
7,000 10
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน : 4 แกน
8,800 10
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน : 5 แกน
10,500 10
สมบัติทางกลของฉนวน : ค่าการสูญเสียของมวล : 2 แกน
6,150 5
สมบัติทางกลของฉนวน : ค่าการสูญเสียของมวล : 3 แกน
8,200 5
สมบัติทางกลของฉนวน : ค่าการสูญเสียของมวล : 4 แกน
10,250 5
สมบัติทางกลของฉนวน : ค่าการสูญเสียของมวล : 5 แกน
12,300 5
สมบัติทางกลของเปลือก : ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน
2,000 3
สมบัติทางกลของเปลือก : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน
3,500 10
สมบัติทางกลของเปลือก : ค่าการสูญเสียของมวล
4,100 5
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 2 แกน
7,200 5
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 3 แกน
9,000 5
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 4 แกน
9,000 5
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 5 แกน
9,000 5
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน : 2 แกน
1,500 3
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน : 3 แกน
2,000 3
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน : 4 แกน
2,500 3
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน : 5 แกน
3,000 3
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : เปลือก
1,000 2
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน : 2 แกน
750 3
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน : 3 แกน
1,000 3
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน : 4 แกน
1,250 3
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน : 5 แกน
1,500 3
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : เปลือก
500 3
ความต้านทานการลุกไหม้
2,000 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025