ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 11 เล่ม 3-2553 : สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่

TIS 11 เล่ม 3-2553 : 0

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ มอก. 11-เล่ม 3-2553 TISI 11 no3-2531 บังคับ 1 การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การระบุผู้ทำ และรหัสชนิด
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความต่อเนื่องของเครื่องหมาย
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความคงทน
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความชัดเจน
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การบรรจุ
การระบุแกน ของสายไฟฟ้า : การแสดงด้วยสี
สายอ่อน 1 แกน
ตัวนำ : วัสดุ
ฉนวน : การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
ฉนวน : ความหนาของฉนวน
ฉนวน : ความต้านทานของฉนวน
เส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ้า
400 1
การทดสอบทางไฟฟ้า : ความต้านทานของตัวนำ
800 1
การทดสอบทางไฟฟ้า : ความทนแรงดันไฟฟ้า 2500 V
1,000 1
การทดสอบทางไฟฟ้า : ความต้านทานของฉนวน
1,500 1
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน
2,000 10
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
3,500 10
สมบัติทางกลของฉนวน : ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
สมบัติทางกลของฉนวน : ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
4,100 10
สมบัติทางกลของฉนวน : ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง
1,000 3
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน
500 3
ความต้านทานการลุกไหม้
2,000 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025