ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 11 เล่ม 1-2553 : สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป

TIS 11 เล่ม 1-2553 : 0

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: การระบุผู้ทำ และรหัสชนิด
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: ความต่อเนื่องของเครื่องหมาย
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: ความคงทน
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: ความชัดเจน
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: การบรรจุ
100
การระบุแกน ของสายไฟฟ้า :: การแสดงด้วยสี
100
การระบุแกน ของสายไฟฟ้า :: สีของสายไฟฟ้า สีเขียวแถบเหลือง เฉพาะ 3 4 และ 5 แกน
200
ตัวนำ :: วัสดุ
100
ตัวนำ :: โครงสร้าง : สายไฟฟ้า
100
ตัวนำ :: โครงสร้าง : สายไฟฟ้า
150
ตัวนำ :: โครงสร้าง : สายไฟฟ้า
200
ตัวนำ :: โครงสร้าง : สายไฟฟ้า
300
ตัวนำ :: โครงสร้าง : สายไฟฟ้า
400
ตัวนำ :: โครงสร้าง : สายอ่อน
300
ตัวนำ :: โครงสร้าง : สายอ่อน
500
ตัวนำ :: โครงสร้าง : สายอ่อน
800
ตัวนำ :: โครงสร้าง : สายอ่อน
1,100
ตัวนำ :: โครงสร้าง : สายอ่อน
1,400
ตัวนำ :: โครงสร้าง : สายทินเซล
150
ตัวนำ :: การตรวจสอบโครงสร้าง
100
ตัวนำ :: ความต้านทาน
800
ตัวนำ :: ความต้านทาน
1,200
ตัวนำ :: ความต้านทาน
1,600
ตัวนำ :: ความต้านทาน
2,000
ตัวนำ :: ความต้านทาน
2,400
ฉนวน :: วัสดุ
100
ฉนวน :: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
100
ฉนวน :: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
150
ฉนวน :: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
200
ฉนวน :: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
250
ฉนวน :: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
300
ฉนวน :: ความหนาของฉนวน
500
ฉนวน :: ความหนาของฉนวน
750
ฉนวน :: ความหนาของฉนวน
1,000
ฉนวน :: ความหนาของฉนวน
1,250
ฉนวน :: ความหนาของฉนวน
1,500
ฉนวน :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งาน
2,000
ฉนวน :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งาน
3,000
ฉนวน :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งาน
4,000
ฉนวน :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งาน
5,000
ฉนวน :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งาน
6,000
ฉนวน :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
3,500
ฉนวน :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
5,200
ฉนวน :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
7,000
ฉนวน :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
8,800
ฉนวน :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
10,500
ฉนวน :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
4,000
ฉนวน :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
6,000
ฉนวน :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
8,000
ฉนวน :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
10,000
ฉนวน :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
12,000
ฉนวน :: การสูญเสียมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
4,100
ฉนวน :: การสูญเสียมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
6,150
ฉนวน :: การสูญเสียมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
8,200
ฉนวน :: การสูญเสียมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
10,250
ฉนวน :: การสูญเสียมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
12,300
ฉนวน :: การสูญเสียมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
4,600
ฉนวน :: การสูญเสียมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
6,900
ฉนวน :: การสูญเสียมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
9,200
ฉนวน :: การสูญเสียมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
11,500
ฉนวน :: การสูญเสียมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
13,800
ฉนวน :: ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน
500
ฉนวน :: ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน
750
ฉนวน :: ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน
1,000
ฉนวน :: ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน
1,250
ฉนวน :: ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน
1,500
ฉนวน :: การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง
1,000
ฉนวน :: การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง
1,500
ฉนวน :: การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง
2,000
ฉนวน :: การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง
2,500
ฉนวน :: การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง
3,000
ฉนวน :: เสถียรภาพทางอุณหภูมิต่ำสุดที่ 200 C
ฟิลเลอร์ :: วัสดุ
100
ฟิลเลอร์ :: การทำ
100
เปลือกใน :: วัสดุ
100
เปลือกใน :: การทำ
100
เปลือกใน :: ความหนา
500
เปลือก :: วัสดุ
100
เปลือก :: การทำ
100
เปลือก :: ความหนา
100
เปลือก :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งาน
2,000
เปลือก :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
3,500
เปลือก :: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
4,000
เปลือก :: การสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
4,100
เปลือก :: การสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
4,600
เปลือก :: ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
3,500
เปลือก :: ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
4,000
เปลือก :: ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน
500
เปลือก :: การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง
1,000
เปลือก :: สมบัติทางกลหลังการเร่งอายุใช้งานในน้ำมันแร่
4,400
สมบัติทางไฟฟ้า :: ความต้านทานไฟฟ้า
800
สมบัติทางไฟฟ้า :: ความต้านทานไฟฟ้า
1,200
สมบัติทางไฟฟ้า :: ความต้านทานไฟฟ้า
1,600
สมบัติทางไฟฟ้า :: ความต้านทานไฟฟ้า
2,000
สมบัติทางไฟฟ้า :: ความต้านทานไฟฟ้า
2,400
สมบัติทางไฟฟ้า :: ความทานแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า
1,000
สมบัติทางไฟฟ้า :: ความทานแรงดันไฟฟ้าของแกน
1,500
สมบัติทางไฟฟ้า :: ความทานแรงดันไฟฟ้าของแกน
2,000
สมบัติทางไฟฟ้า :: ความทานแรงดันไฟฟ้าของแกน
2,500
สมบัติทางไฟฟ้า :: ความทานแรงดันไฟฟ้าของแกน
3,000
สมบัติทางไฟฟ้า :: ความทานแรงดันไฟฟ้าของฉนวน
1,500
สมบัติทางไฟฟ้า :: ความทานแรงดันไฟฟ้าของฉนวน
2,250
สมบัติทางไฟฟ้า :: ความทานแรงดันไฟฟ้าของฉนวน
3,000
สมบัติทางไฟฟ้า :: ความทานแรงดันไฟฟ้าของฉนวน
3,750
สมบัติทางไฟฟ้า :: ความทานแรงดันไฟฟ้าของฉนวน
4,500
เส้นผ่านศูนย์กลางแบบเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ้า :
400
สมบัติทางกล :: ความอ่อนตัวของสายไฟฟ้าอ่อน
3,000
สมบัติทางกล :: ความดัดโค้งของสายอ่อนทินเซล
20,000
สมบัติทางกล :: แรงกระชากของสายอ่อนทินเซล
500
สมบัติทางกล :: การแยกออกของแกน
500
สมบัติทางกล :: ความต้านทานการลุกไหม้
2,000
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: การระบุผุ้ทำ และรหัสชนิด
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: ความต่อเนื่องของเครื่องหมาย
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: ความคงทน
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: ความชัดเจน
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: การบรรจุ
100
การระบุแกน ของสายไฟฟ้า :: การแสดงด้วยสี
100
สายอ่อน 1 แกน:
300
ตัวนำ :: วัสดุ
100
ฉนวน :: การหุ้มตัวนำด้วยด้วยฉนวน
100
ฉนวน :: ความหนาของฉนวน
500
ฉนวน :: ความต้านทานของฉนวน
800
เส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ้า:
400
การทดสอบทางไฟฟ้า :: ความต้านทานของตัวนำ
800
การทดสอบทางไฟฟ้า :: ความทนแรงดันไฟฟ้า 2500 V
1,000
การทดสอบทางไฟฟ้า :: ความต้านทานของฉนวน
1,500
สมบัติทางกลของฉนวน :: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน
2,000
สมบัติทางกลของฉนวน :: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
3,500
สมบัติทางกลของฉนวน :: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
4,000
สมบัติทางกลของฉนวน :: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
4,100
สมบัติทางกลของฉนวน :: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
4,600
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง
1,000
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน
500
ความต้านทานการลุกไหม้
2,000
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: การระบุผู้ทำ และรหัสชนิด
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: ความต่อเนื่องของเครื่องหมาย
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: ความคงทน
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: ความชัดเจน
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: การบรรจุ
100
การระบุแกน ของสายไฟฟ้า:: การแสดงด้วยสี
100
โครงสร้างของสายไฟฟ้า:
150
โครงสร้างของสายไฟฟ้า:
200
โครงสร้างของสายไฟฟ้า:
300
โครงสร้างของสายไฟฟ้า:
400
ตัวนำ:
100
ฉนวน:: วัสดุ
100
ฉนวน:: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
150
ฉนวน:: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
200
ฉนวน:: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
250
ฉนวน:: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
300
ฉนวน:: ความหนาของฉนวน
750
ฉนวน:: ความหนาของฉนวน
1,000
ฉนวน:: ความหนาของฉนวน
1,250
ฉนวน:: ความหนาของฉนวน
1,500
การประกอบแกน:
100
เปลือกใน:: วัสดุ
100
เปลือกใน:: การทำ
100
เปลือก:: วัสดุ
100
เปลือก:: การทำ
100
เปลือก:: ความหนา
500
เส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ้า:
400
การทดสอบทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของตัวนำ
1,200
การทดสอบทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของตัวนำ
1,600
การทดสอบทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของตัวนำ
2,000
การทดสอบทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของตัวนำ
2,400
การทดสอบทางไฟฟ้า:: ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V
1,500
การทดสอบทางไฟฟ้า:: ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V
2,000
การทดสอบทางไฟฟ้า:: ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V
2,500
การทดสอบทางไฟฟ้า:: ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V
3,000
การทดสอบทางไฟฟ้า:: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้าที่ 2000 V
1,000
การทดสอบทางไฟฟ้า:: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C
2,250
การทดสอบทางไฟฟ้า:: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C
3,000
การทดสอบทางไฟฟ้า:: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C
3,750
การทดสอบทางไฟฟ้า:: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C
4,500
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน
3,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน
4,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน
5,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน
6,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน
5,200
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน
7,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน
8,800
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน
10,500
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล
6,150
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล
8,200
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล
10,250
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล
12,300
สมบัติทางกลของเปลือก:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน
2,000
สมบัติทางกลของเปลือก:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน
3,500
สมบัติทางกลของเปลือก:: ค่าการสูญเสียของมวล
4,100
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
7,200
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
9,000
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
9,000
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
9,000
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง: : ฉนวน
1,500
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง: : ฉนวน
2,000
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง: : ฉนวน
2,500
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง: : ฉนวน
3,000
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง:: เปลือก
1,000
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: : ฉนวน
750
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: : ฉนวน
1,000
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: : ฉนวน
1,250
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: : ฉนวน
1,500
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:: เปลือก
500
ความต้านทานการลุกไหม้:
2,000
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: การระบุผู้ทำ และรหัสชนิด
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: ความต่อเนื่องของเครื่องหมาย
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: ความคงทน
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: ความชัดเจน
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: การบรรจุ
100
การระบุแกน ของสายไฟฟ้า:: การแสดงด้วยสี
100
ตัวนำ:: วัสดุ
100
ตัวนำ::โครงสร้าง:สายอ่อน
300
ตัวนำ::โครงสร้าง:สายอ่อน
500
ตัวนำ::โครงสร้าง:สายอ่อน
800
ตัวนำ::โครงสร้าง:สายอ่อน
1,100
ตัวนำ::โครงสร้าง:สายอ่อน
1,400
ฉนวน:: วัสดุ
100
ฉนวน:: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
100
ฉนวน:: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
150
ฉนวน:: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
200
ฉนวน:: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
250
ฉนวน:: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
300
ฉนวน:: ความหนาของฉนวน
500
ฉนวน:: ความหนาของฉนวน
750
ฉนวน:: ความหนาของฉนวน
1,000
ฉนวน:: ความหนาของฉนวน
1,250
ฉนวน:: ความหนาของฉนวน
1,500
การประกอบแกน:
100
ฟิลเลอร์:: วัสดุ
100
ฟิลเลอร์:: การทำ
100
เปลือก:: วัสดุ
100
เปลือก:: การทำ
100
เปลือก:: ความหนา
500
เส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ้า:
400
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของตัวนำ
800
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของตัวนำ
1,200
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของตัวนำ
1,600
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของตัวนำ
2,000
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของตัวนำ
2,400
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้าที่ 1500 V
1,500
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้าที่ 1500 V
2,000
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้าที่ 1500 V
2,500
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้าที่ 1500 V
3,000
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความทนแรงดันไฟฟ้า ที่ 2000 V
1,000
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของฉนวน ที่ 70 C
1,500
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของฉนวน ที่ 70 C
2,250
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของฉนวน ที่ 70 C
3,000
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของฉนวน ที่ 70 C
3,750
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของฉนวน ที่ 70 C
4,500
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน
2,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน
3,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน
4,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน
5,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน
6,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
3,500
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
5,200
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
7,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
8,800
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
10,500
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
4,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
6,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
8,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
10,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
12,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
4,100
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
6,150
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
8,200
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
10,250
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
12,300
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
4,600
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
6,900
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
9,200
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
11,500
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
13,800
สมบัติทางกลของเปลือก:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน
2,000
สมบัติทางกลของเปลือก:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งาน
3,500
สมบัติทางกลของเปลือก:: ค่าการสูญเสียของมวล
4,100
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
5,500
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
7,200
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
9,000
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
9,000
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
9,000
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:
1,000
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:
1,500
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:
2,000
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:
2,500
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:
3,000
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:: ฉนวน
1,000
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:: ฉนวน
1,500
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:: ฉนวน
2,000
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:: ฉนวน
2,500
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:: ฉนวน
3,000
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:: เปลือก
1,000
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:
500
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:
750
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:
1,000
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:
1,250
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:
1,500
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:: ฉนวน
500
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:: ฉนวน
750
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:: ฉนวน
1,000
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:: ฉนวน
1,250
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:: ฉนวน
1,500
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:: เปลือก
500
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
9,000
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
9,000
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
9,000
ความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟ้า:: การดัดโค้งสำหรับสายอ่อนทินเซล
28,000
ความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟ้า:: การทนแรงกระชากสำหรับสายอ่อนทินเซล
1,000
ความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟ้า:: ความอ่อนตัว
3,000
ความต้านทานการลุกไหม้:
2,000
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: การระบุผู้ทำ และรหัสชนิด
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: ความต่อเนื่องของเครื่องหมาย
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: ความคงทน
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: ความชัดเจน
100
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก :: การบรรจุ
100
การระบุแกน ของสายไฟฟ้า:: การแสดงด้วยสี
100
ตัวนำ:: วัสดุ
100
ตัวนำ::โครงสร้าง:สายอ่อน
300
ตัวนำ::โครงสร้าง:สายอ่อน
500
ตัวนำ::โครงสร้าง:สายอ่อน
800
ตัวนำ::โครงสร้าง:สายอ่อน
1,100
ตัวนำ::โครงสร้าง:สายอ่อน
1,400
ฉนวน:: วัสดุ
100
ฉนวน:: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
100
ฉนวน:: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
150
ฉนวน:: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
200
ฉนวน:: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
250
ฉนวน:: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน
300
ฉนวน:: ความหนาของฉนวน
500
ฉนวน:: ความหนาของฉนวน
750
ฉนวน:: ความหนาของฉนวน
1,000
ฉนวน:: ความหนาของฉนวน
1,250
ฉนวน:: ความหนาของฉนวน
1,500
การประกอบแกน:
100
ฟิลเลอร์:: วัสดุ
100
ฟิลเลอร์:: การทำ
100
เปลือก:: วัสดุ
100
เปลือก:: การทำ
100
เปลือก:: ความหนา
500
เส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ้า:
400
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของตัวนำ
800
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของตัวนำ
1,200
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของตัวนำ
1,600
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของตัวนำ
2,000
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานของตัวนำ
2,400
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V
1,500
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V
2,000
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V
2,500
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V
3,000
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 2000 V
1,000
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C
1,500
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C
2,250
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C
3,000
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C
3,750
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C
4,500
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน
2,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน
3,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน
4,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน
5,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน
6,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
3,500
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
5,200
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
7,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
8,800
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C
10,500
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
4,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
6,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
8,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
10,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C
12,000
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
4,100
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
6,150
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
8,200
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
10,250
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C
12,300
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
4,600
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
6,900
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
9,200
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
11,500
สมบัติทางกลของฉนวน:: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C
13,800
สมบัติทางกลของเปลือก:: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน
2,000
สมบัติทางกลของเปลือก:: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งาน
2,000
สมบัติทางกลของเปลือก:: ค่าการสูญเสียของมวล
3,500
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
4,100
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
5,500
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
7,200
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
9,000
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
9,000
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:
9,000
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:
1,000
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:
1,500
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:
2,000
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:
2,500
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:: ฉนวน
3,000
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:: ฉนวน
1,000
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:: ฉนวน
1,500
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:: ฉนวน
2,000
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:: ฉนวน
2,500
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง:: เปลือก
3,000
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:
1,000
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:
500
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:
750
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:
1,000
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:
1,250
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:: ฉนวน
1,500
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:: ฉนวน
500
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:: ฉนวน
750
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:: ฉนวน
1,000
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:: ฉนวน
1,250
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน:: เปลือก
1,500
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
500
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
9,000
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C:
9,000
ความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟ้า:: ความอ่อนตัว
9,000
ความต้านทานการลุกไหม้:
3,000
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025