ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 824-2551 : สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป

TIS 824-2551 : Switches for household and similar fixed electical installations : general requirements

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การตรวจสอบมิติ(ถ้ามี)
800 3
การเตรียมการลงดิน
500 1
กลไก
200 1
การป้องกันโดยเปลือกหุ้มของสวิตช์ไฟฟ้า(ถ้ามี)
1,500 3
ความต้านทานต่อความชื้น
2,000 5
ความต้านทานฉนวนและความทนทานไฟฟ้า
400 1
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
ความสามารถต่อและตัดกระแสไฟฟ้า
การทำงานตามปกติ
ความแข็งแรงทางกล
800 2
ความต้านทานต่อความร้อน
800 2
หมุดเกลียว ส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และจุดต่อ
500 1
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านสารปิดผนึก
400 1
ความต้านทานของวัสดุฉนวนต่อความร้อนผิดปกติ ต่อไฟและต่อการเกิดรอย
500 1
ความต้านทานต่อการเป็นสนิม
800 3
การทำเครื่องหมายและฉลากและคำแนะนำ
300 1
การป้องกันช็อกไฟฟ้า
500 1
ขั้วต่อ
800 2
ข้อกำหนดการสร้าง
1,500 3
ความต้านทานต่อการเร่งอายุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025