ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 10-2529 : ฟิวส์ก้ามปู

TIS 10-2529 : Low-voltage distribution link fuses

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ
600 1
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
200 2
ความสามารถในการให้กระแสไฟฟ้าผ่าน
300 2
การหลอมละลาย
400 2
ความคงทนของเครื่องหมายที่ขั้วฟิวส์
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025