ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 น้ำทิ้ง
เลือก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 น้ำทิ้ง
เลือก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ อากาศ
เลือก - อากาศ (สารเคมี)
เลือก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน อากาศ
เลือก 1 อากาศ
เลือก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ 2548 น้ำทิ้ง
เลือก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) อากาศ
เลือก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ กากอุตสาหกรรม (ความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน)
เลือก กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ความร้อน แสงสว่าง และเสียง
เลือก - จุลชีววิทยาในอากาศ
เลือก - กากอุตสาหกรรม
เลือก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ กากอุตสาหกรรม (น้ำสกัด)
เลือก น้ำเสีย/น้ำทิ้ง อื่นๆ นอกเหนือประกาศกระทรวง น้ำเสีย/น้ำทิ้ง
เลือก ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน เสียงรบกวน
เลือก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมารเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ความทึบแสง
เลือก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํ างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม(สารเคมี) พ.ศ. ๒๕๒๐ พื้นที่ทำงาน
เลือก - การวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุตัวอย่าง*
เลือก - ฝุ่นในพื้นที่ทำงาน
เลือก - น้ำ
เลือก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๐ อากาศ