ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 733-2530 : สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต

TIS 733-2530 : Chemical admixtures for concrete

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะใช้งาน : ปริมาณน้ำ
คุณลักษณะใช้งาน : ระยะเวลาการก่อตัว
คุณลักษณะใช้งาน : ความต้านแรงอัด
คุณลักษณะใช้งาน : ความต้านแรงดัด
คุณลักษณะทาง ฟิสิกส์และปริมาณ : สิ่งที่เหลือจากการอบ
400 15
600 3
คุณลักษณะทาง ฟิสิกส์และปริมาณ : ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (ความถ่วงจำเพาะ)
650 15
600 1
สารเคมี : คลอไรด์
1,500 15
การบรรจุ
100 1
ปริมาณสุทธิ
100 1
ความเป็นกรด-ด่าง (เพิ่มเติม)
200 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025