ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 727-2551 : สีโคลทาร์อีพ็อกซี

TIS 727-2551 : Coal tar epoxy paints

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สมบัติในการใช้งาน
500 1
สารที่ไม่ระเหย
600 3
ระยะเวลาที่สีแห้งแข็ง
500 3
ระยะคงสภาพหลังผสม
300 3
จุดวาบไฟ
800 1
ภาวะในภาชนะบรรจุ
100 1
เสถียรภาพต่อการเก็บ
1,200 1
เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง
450 1
สมบัติในการใช้งาน
500 1
การย้อย
500 1
ความทนแรงกระแทก
400 3
ความทนการดัดโค้ง
400 3
ความทนละอองน้ำเกลือ
5,400 1
ความทนความชื้น
1,200 1
ความทนด่าง
400 3
ความทนกรด
400 3
ความทนน้ำมัน (เฉพาะประเภท 1)
400 3
ความติดแน่น
400 3
การบรรจุ
600 3
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025