ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 707-2530 : สีน้ำสำหรับงานศิลปศึกษา

TIS 707-2530 : Water colours for art education

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไป
100 1
คุณลักษณะของแม่สี
การรวมตัวเป็นก้อน
เสถียรภาพต่อการเก็บ
1,000 180
คุณภาพในการใช้งาน
ความโปร่งใส
อนุภาคหยาบ
ความต้านทานเชื้อรา
1,500 45
สารเป็นพิษ : ตะกั่ว
1,500 15
สารเป็นพิษ : สารหนู
1,500 15
การบรรจุ
100 1
Package
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025