ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 691-2547 : สีอีพอกซีสำหรับงานทั่วไป

TIS 691-2547 : Epoxy paint for general purposes

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารห้ามใช้ตะกั่ว
600 15
สารห้ามใช้ปรอท
1,000 15
สารห้ามใช้แคดเมียม สารประกอบเฮกซะวาลนดต์โครเมียมและพลวงหรือสารประกอบพลวง
3,000 15
คุณลักษณะทางปริมาณสารที่ไม่ระเหย
600 3
คุณลักษณะทางปริมาณความละเอียด
300 3
คุณลักษณะทางปริมาณระยะเวลาที่สีแห้งแห้งที่ผิว
300 3
คุณลักษณะทางปริมาณระยะเวลาที่สีแห้งแห้งแข็ง
500 3
คุณลักษณะทางปริมาณความหนืดที่25องศาเซลเซียส
400 1
คุณลักษณะทางปริมาณระยะคงสภาพหลังผสม
300 3
คุณลักษณะทางปริมาณความติดแน่น
1,500 3
คุณลักษณะทางปริมาณกำลังซ่อนแสง
600 3
คุณลักษณะทางปริมาณความเงาที่60องศา
600 2
คุณลักษณะทางปริมาณจุดวาบไฟ
800 1
คุณลักษณะทางคุณภาพภาวะในภาชนะบรรจุ
100 1
คุณลักษณะทางคุณภาพความสามารถในการผสม
200 1
คุณลักษณะทางคุณภาพสมบัติในการใช้งานทาด้วยแปรงลูกกลิ้ง
500 1
คุณลักษณะทางคุณภาพสมบัติในการพ่น
500 1
คุณลักษณะทางคุณภาพความทนทานต่อการดัดโค้ง
400 3
คุณลักษณะทางคุณภาพเสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง
450 1
คุณลักษณะทางคุณภาพความทนแรงกระแทก
400 1
คุณลักษณะทางคุณภาพความทนด่าง(เฉพาะประเภทที่2)
400 3
คุณลักษณะทางคุณภาพความทนกรด(เฉพาะประเภทที่2)
400 3
คุณลักษณะทางคุณภาพความทนน้ำมันเบนซิน
400 3
คุณลักษณะทางคุณภาพความทนละอองน้ำเกลือ
6,000 7
คุณลักษณะทางคุณภาพความทนความชื้น
1,200 1
การบรรจุและปริมาตรสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025