ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 689-2530 : ได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต

TIS 689-2530 : Di-2-ethylhexyl phthalate

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
คุณลักษณะทางเคมีและทางฟิสิกส์ : ความหนาแน่นสัมพัทธ์
600 1
คุณลักษณะทางเคมีและทางฟิสิกส์ : ความชื้น
400 5
คุณลักษณะทางเคมีและทางฟิสิกส์ : สี
400 1
คุณลักษณะทางเคมีและทางฟิสิกส์ : ค่าของกรด
800 1
คุณลักษณะทางเคมีและทางฟิสิกส์ : ค่าของกรดหลังให้ความร้อน
800 1
คุณลักษณะทางเคมีและทางฟิสิกส์ : เอสเทอร์
1,500 15
คุณลักษณะทางเคมีและทางฟิสิกส์ : สารที่ระเหยได้
600 1
คุณลักษณะทางเคมีและทางฟิสิกส์ : สภาพต้านทานทางปริมาตร
น้ำหนักสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025