ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 640 เล่ม 2-2553 : เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม

TIS 640 เล่ม 2-2553 : Ethanol for industrial use

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
ปริมาณเอทานอลที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
1,000 3
ส่วนที่เหลือจากการระเหย
400 3
การผสมเข้ากับน้ำ
200 1
ความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง (ความเป็นกรด)
1,000 3
ปริมาณเมทานอล
1,500 5
ความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง (ความเป็นด่าง)
200 1
สารประกอบคาร์บอนิล คำนวณในรูปของ acetaldehyde
600 5
การบรรจุ
100 1
ปริมาณสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025