ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 640 เล่ม 1-2553 : เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม

TIS 640 เล่ม 1-2553 : Ethanol for pharmaceutical use

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
100 1
ปริมาณเอทานอลที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (ความหนาแน่นสัมพันธ์)
1,000 3
1,500 15
ความเป็นกรด
1,000 5
800 1
เมทานอลและเบนซีน
2,000 5
กากที่เหลือจากการระเหย (Residue on evaporation)
400 3
แอซีแทลดีไฮด์ และแอซีแทล (Acetaldehyde and acetal)
2,000 5
ค่าความดูดกลืน (ที่ความยาวคลื่น 240 nm)
200 1
800 1
ค่าความดูดกลืน (ที่ความยาวคลื่น 250 nm ถึง 260 nm)
200 1
800 1
ค่าความดูดกลืน (ที่ความยาวคลื่น 270 nm ถึง 340 nm )
200 1
800 1
สิ่งแปลกปลอมอื่นทั้งหมดคำนวนในรูป 4-methylpentan-2-ol (Total other impurities and disregard limit)
2,000 5
อินฟาเรดสเปกตรัม
500 3
ความเป็นด่าง
200 1
800 1
ลักษณะบ่งเอกลักษณ์
700 1
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
600 1
สิ่งแปลกปลอมที่ระเหยได้ (เมทานอล)
1,500 15
สิ่งแปลกปลอมที่ระเหยได้ (แอซีแทลดีไฮด์และแอซีแทล)
1,500 15
สิ่งแปลกปลอมที่ระเหยได้ (เบนซิน)
1,500 15
สิ่งแปลกปลอมอื่นทั้งหมด
1,500 15
ส่วนที่เหลือจากการระเหย
800 3
การบรรจุ
100 1
ปริมาตรสุทธิ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025