ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 634-2529 : ไขผึ้ง

TIS 634-2529 : Beeswax

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป : ตรวจพินิจ
ลักษณะทั่วไป : การเติมสี : ชนิดและปริมาณสี
จุดหลอมเหลว
600 1
สารที่ระเหยได้ทั้งหมด
ค่าของกรด
800 1
ค่าสะปอนิฟิเกชัน
800 3
ค่าเอสเตอร์
ค่าไอโอดีน
1,000 3
สารที่ไม่ละลายในเบนซิน
ปฏิกิริยาของสารที่สกัดได้ด้วยน้ำ
ไขมัน กรดไขมัน เจแปนแวกซ์และโรซิน
เซราซิน พาราฟิน และไขอื่น ๆ
ภาชนะบรรจุ
น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025