ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 618-2556 : สารยึดสำหรับสีและวาร์นิช : แอลคีดเรซิน

TIS 618-2556 : Binders for paints and varnishes : ALKYD resins

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
ความทนน้ำ
600 3
สารที่ไม่ระเหย
600 3
ความหนืด
450 1
ค่าของกรด
800 1
กรดไขมัน
1,500 15
พทาลิกแอนไฮดรายด์
สี
800 1
ชันสน
ระยะเวลาที่สีแห้ง : แห้งที่ผิว
300 3
ระยะเวลาที่สีแห้ง : แห้งแข็ง
300 3
น้ำหนักสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025