ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 610-2552 : น้ำยาลอกสี

TIS 610-2552 : paint remover

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางกายภาพความคงสภาพ
1,000 3
สารที่ไม่ระเหย
600 3
อัตราการระเหย
500 3
ความหนืด
450 1
ฟีนอลและครีซอล
1,500 15
ไดคลอโรมีเทน
1,500 15
น้ำ
450 7
คุณลักษณะทางกายภาพภาวะในภาชนะบรรจุ
100 1
คุณลักษณะทางกายภาพผลต่อไม้
350 3
คุณลักษณะทางกายภาพผลต่อเหล็ก
800 3
คุณลักษณะทางกายภาพสมรรถนะในการลอกสี
คุณลักษณะทางกายภาพการล้างออกได้ด้วยน้ำ
1,000 3
คุณลักษณะทางกายภาพการติดไฟ
450 3
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025