ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 609-2529 : สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีรองทับหน้า (สีพื้น)

TIS 609-2529 : Automotive nitrocellulose lacquer: primer surfacer or surfacer

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สมบัติในการพ่นทับด้วยสีทับหน้า : ความติดแน่น
สารที่ไม่ระเหย
ความละเอียด
ความเงาที่ 60 องศา
ภาวะในภาชนะบรรจุ
สมบัติในการใช้งานและลักษณะของฟิล์ม
ความทนน้ำ
ความทนน้ำมัน
ความติดแน่น
ความทนทานต่อการดัดโค้ง
ระยะเวลาที่สีแห้งขัดได้
สมบัติในการดึงตัวเอง
สมบัติในการพ่นทับด้วยสีทับหน้า : ตรวจพินิจ
สมบัติในการพ่นทับด้วยสีทับหน้า : ความเงา
ภาชนะบรรจุและปริมาตรสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025