ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 607-2550 : สีกันเพรียงไวนิล

TIS 607-2550 : Vinyl antifouling paint

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ผงสี
1,500 15
คอปเปอร์ (I) ออกไซด์
2,500 15
สารที่ระเหยได้
600 3
สิ่งนำสีส่วนที่ไม่ระเหย
300 1
น้ำ
600 3
ผงหยาบและฝาที่ค้างบนแร่ง
1,000 7
ความข้นเหลว
350 1
ความหนาแน่น
300 1
ความละเอียด
300 3
ระยะเวลาที่สีแห้ง
500 3
จุดวาบไฟ
800 1
สารห้ามใช้
600 15
สารห้ามใช้
1,000 15
สี
400 1
เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง
450 1
ลักษณะของฟิล์ม
200 1
ความติดแน่น
600 3
เสถียรภาพต่อการเก็บ
1,000 1
ความสามารถกันเพรียง
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
ภาวะในภาชนะบรรจุ
250 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025