ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 569-2545 : โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม

TIS 569-2545 : Sodium tripolyphosphate for industrial use

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
ความขาวสว่าง
ความหนาแน่นรวม
600 1
ความละเอียด
400 1
โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต
1,500 15
ออร์โทฟอสเฟต
ผลรวมของไพโรฟอสเฟตและเมตาฟอสเฟต
ฟอสเฟตทั้งหมด
1,500 15
การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา
800 7
ความเป็นกรด-ด่าง
600 1
สารที่ไม่ละลายในน้ำ
800 1
เหล็ก
1,000 15
แคลเซียม
1,000 15
แมกนีเซียม
1,000 15
ความแตกต่างของอุณหภูมิตั้งต้นและอุณหภูมิสูงสุด
ทองแดง
1,000 15
นิกเกิล
1,000 15
โครเมียม
1,000 15
โคบอลต์
1,000 15
สารหนู
1,500 15
ภาชนะบรรจุ
100 1
น้ำหนักสุทธิ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025