ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 562-2549 : แล็กเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส

TIS 562-2549 : Clear lacquer nitrocellulose

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางปริมาณ ระยะเวลาแห้งแข็ง
300 3
ความทนน้ำมัน
500 7
คุณลักษณะทางปริมาณ สารที่ไม่ระเหย
300 3
คุณลักษณะทางปริมาณ ความเงา
500 2
สี (Colour)
400 1
ภาวะในภาชนะบรรจุ
100 1
เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง
300 3
สมบัติในการพ่นและลักษณะของฟิล์ม
600 3
ความทนแรงกด
600 3
เสถียรภาพต่อความร้อน
1,000 15
ความทนน้ำ
400 7
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025