ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 561-2549 : สีแล็กเกอร์ไนโตรเซลลูโลส

TIS 561-2549 : Nitrocellulose lacquer enamel

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางปริมาณ สารที่ไม่ระเหย
450 3
คุณลักษณะทางปริมาณ ความละเอียด
300 3
คุณลักษณะทางปริมาณ ระยะเวลาแห้งแข็ง
300 3
กำลังซ่อนแสง
600 3
ความเงา วัดที่มุม 60 องศา
600 2
สี (colour)
400 1
ภาวะในภาชนะบรรจุ
100 1
สมบัติในการพ่นและลักษณะของฟิล์ม
600 3
ความทนแรงกด
600 3
การคายสี
600 3
เสถียรภาพต่อความร้อน
1,000 15
ความทนน้ำ
400 7
ควาทนน้ำมัน
500 7
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025