ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 530-2527 : สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (ฟอร์มาลิน)

TIS 530-2527 : Formaldehyde solution (formalin)

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
ฟอร์มาลดีไฮด์
1,000 1
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
500 1
ความเป็นกรด(คำนวณเป็น(HCOOH)
1,000 1
สี
เหล็ก(Fe)
600 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025