ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 525-2539 : เมทานอลอุตสาหกรรม

TIS 525-2539 : Industrial methanol

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี : ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่อุณภูมิ 15/4 องศาเซลเซียส
600 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี : เมทานอล
1,500 15
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี : ความเป็นกรด
800 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี : กากที่เหลือจาการระเหย
60 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี : แอซีโทน
1,500 15
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี : สารที่สลายให้คาร์บอนได้
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี : ปฎิกริยากับเพอร์แมงกาเนตในเวลาไม่น้อยกว่า 50 นาที
1,000 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี : น้ำ
1,500 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี : การกลั่น
1,500 7
การบรรจุ
100 1
น้ำหนักสุทธิ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025