ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 520-2553 : ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส

TIS 520-2553 : Nitrocellulose lacquer thinner

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้
700 3
500 7
ตัวทำละลายที่ห้ามใช้
3,000 5
4,500 30
คราบน้ำมัน
200 1
200 3
การเจือจางแล็กเกอร์
400 1
450 3
การละลายไนโตรเซลลูโลส
400 1
400 3
สีเซย์โบลต์
300 3
500 3
กากที่เหลือจากการระเหยและปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้
400 2
1,000 7
ทอลูอีนหรือไซลีน
2,000 5
1,000 2
เอสเทอร์ คีโทน หรือไกลคอลอีเทอร์
3,000 8
3,000 7
แอลกอฮอล์
2,000 5
1,000 2
ค่าของกรด
1,000 3
600 3
การบรรจุ
100 3
ปริมาตรสุทธิ
100 3
กากที่เหลือจากการระเหย
400 2
500 7
ช่องว่างของการบรรจุ
200 7
ลักษณะทั่วไป
100 1
100 7
สี
300 3
ความเป็นกรด (Acidity)
1,000 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025