ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 515-2539 : ยารักษาเนื้อไม้ประเภทละลายในน้ำ

TIS 515-2539 : Waterborne wood preservatives

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารที่ไม่ละลายในน้ำ
800 1
ความเป็นกรด-ด่าง
400 1
สารออกฤทธิ์ : คอปเปอร์ (คำนวนเป็น CuO)
1,000 15
สารออกฤทธิ์ : โครเมียม (คำนวนเป็น CrO3)
1,000 15
สารออกฤทธิ์ : สารหนู (คำนวนเป็น As2O3)
1,500 15
สารออกฤทธิ์ : แอมโมเนีย
1,500 15
สารออกฤทธิ์ : ฟลูออไรด์
1,500 15
สารออกฤทธิ์ : กรดบอริก (คำนวนเป็น B2O3)
1,500 15
สารออกฤทธิ์ : ไดไนโตรฟีนอล
1,500 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025