ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 496-2553 : ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์

TIS 496-2553 : Lacquer thinner

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ตัวทำละลายที่ห้ามใช้
3,000 5
4,500 30
คราบน้ำมัน
200 1
200 1
สี
300 2
500 1
กากที่เหลือจากการระเหย
400 3
ปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง 75องศาเซลเซียส ระหว่างอุณหภูมิ 100-145องศาเซลเซียส ตั้งแต่อุณหภูมิ 160องศาเซลเซียส ขึ้นไป
700 1
ความเป็นกรด
1,000 3
กากที่เหลือจากการระเหยและปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้
การละลายไนโตรเซลลูโลส
400 1
การละลายไนโตรเซลลูโลส
400 1
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
ช่องว่างของการบรรจุ
200 15
ค่าของกรด
1,000 3
600 1
ปริมาณของเหลวที่กลั่นได้
1,000 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025