ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 484-2542 : กรดไขมันถั่วเหลือง

TIS 484-2542 : Soybean fatty acid

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
กรดลิโนลีอิก
3,000 15
ค่าไทเทอร์
ค่ากรด
800 1
ค่าแซพอนิฟีเคชัน
800 1
ค่าไอโอดีน
1,000 1
ค่าสีโดยโลวิบอนด์สเกล
400 1
สารที่แซพอนิฟายไม่ได้
1,000 7
การบรรจุ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025