ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 481-2542 : กรดสเตียริก

TIS 481-2542 : Stearic acid

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
กรดสเตียริก กรดพาล์มิติก
3,000 15
อุณหภูมิข้นแข็ง
ค่าไทเทอร์
ค่ากรด
800 1
ค่าแซพอนิฟีเคชั่น
800 1
ค่าไอโอดีน
1,000 1
ค่าเพอร์ออกไซด์
1,000 1
ความชื้น
600 3
ค่าสีโดยโลวิบอนด์สเกล
400 1
ไขมันธรรมชาติหรือพาราฟิน
600 1
ความเป็นกรดแร่
400 1
สารที่แซพอนิฟายไม่ได้
1,000 7
เถ้า
600 3
ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้
800 5
โลหะหนัก
800 7
ทองแดง
1,000 15
แมงกานีส
1,000 15
เหล็ก
1,000 15
การบรรจุ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025