ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 480-2550 : ชันสน

TIS 480-2550 : Rosin

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
การละลาย
600 1
สี
800 1
จุดอ่อนตัว
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
600 1
ค่าของกรด
800 1
ค่าแซพอนิฟิเคชัน
800 1
สารที่ระเหยได้
600 1
เถ้า
600 3
สารที่ไม่ละลายในโทลูอีน
สารที่แซพอนิฟายไม่ได้
1,000 7
น้ำหนักสุทธิ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025