ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 468-2550 : ไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช

TIS 468-2550 : White spirit for paint and varnish

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
ความเป็นกรด
800 1
การกัดกร่อน
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
600 1
สีเซย์โบลต์
500 1
แอโรแมติก
1,000 15
การกลั่น,อุณหภูมิจุดแห้ง,กากที่เหลือจากการระเหย
1,000 15
จุดวาบไฟ
800 1
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025