ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 464-2544 Citric acid : กรดซิทริก

TIS 464-2544 : Citric acid

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
100 1
การตรวจสอบทางเอกลักษณ์
1,000 2
ความบริสุทธิ์
500 2
1,500 1
น้ำ (Karl Fisher Method)
500 5
1,500 1
กากที่เหลือจากการเผา
600 5
800 5
ออกซาเลต
400 5
800 1
ซัลเฟต
400 5
1,000 7
สารหนู
600 5
1,500 15
โลหะหนัก
600 5
800 7
แบเรียม
600 5
1,000 15
แคลเซียม
600 5
1,000 15
เหล็ก
600 5
1,000 15
คลอไรด์
400 5
1,500 15
สารที่สลายให้คาร์บอนได้ง่าย
600 5
1,000 15
การบรรจุ
200 1
100 1
น้ำหนักสุทธิ
200 1
100 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025