ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 463-2544 : สารละลายซอร์บิทอล

TIS 463-2544 : Sorbitol solution

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
100 1
Assay
1,500 7
Total Hydrogenated saccharides
7
Solubility
400 7
Tin layer Chromatography
1,500 7
water
1,500 7
Sulfated ash
800 7
Chlorides
1,500 7
Sulfates
1,000 7
Nickel
1,000 7
Reducing sugars
1,000 7
Lead
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025